REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI

 

 Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.    Płocka Galeria Sztuki z siedzibą w Płocku, zwana dalej "Galerią", działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152);

2) uchwały Nr 427/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia  2012 r. w sprawie nadania Statutu Płockiej Galerii Sztuki, zmienionej uchwałą Nr 505/XXX//2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki w Płocku oraz zmienionej uchwałą Nr 514/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

3) Zarządzenia Nr 2599/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta.

2. Galeria jest instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie propagowania twórczości plastycznej i fotograficznej. Głównym jej celem jest prezentacja współczesnej twórczości plastycznej poprzez działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, a także edukacja
kulturalna.

3. Galeria używa pieczęci nagłówkowej podłużnej o brzmieniu: Płocka Galeria Sztuki, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 09-400 Płock.

 

Rozdział II.

Organizacja i zarządzanie

 § 2.

 1.    Galerią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Galerii, zwany dalej „Dyrektorem”, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Galerii i wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka, zwany dalej „Organizatorem”, na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – w formie zarządzenia.

3.   Organizator jest pracodawcą dla dyrektora Galerii.

4.   Dyrektora obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.

5.  Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Organizator w oparciu o przepisy obowiązującego zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta.

6. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego osoba, na podstawie upoważnienia udzielonego na piśmie i podanego do wiadomości pracowników zatrudnionych w Galerii.

7. W przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej nagłym zdarzeniem, do czasu powierzenia przez Organizatora pełnienia obowiązków dyrektora Galerii innej osobie,  obowiązki dyrektora pełni kierownik Działu Realizacji Wystaw i Edukacji.

8.  Dyrektor przekazuje Organizatorowi plany merytoryczne i finansowe Galerii oraz sprawozdania z jej działalności;

 § 3.

 1.  Dyrektor może, za zgodą lub na polecenie Organizatora, powołać Radę Programową lub inne ciała doradcze.

2. Zespoły organizacyjne i samodzielni pracownicy zobowiązani są do ścisłej i bezpośredniej współpracy oraz uzgadniania postępowania w przypadkach wykonywania zadań wymagających współudziału różnych osób.

3.  Zespoły organizacyjne Galerii zobowiązane są do przekazywania sobie wszystkich informacji i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji przypisanych zadań.

4. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników ustala Dyrektor.

    § 4.

 1. Wszelkiego rodzaju pisma, dokumenty, informacje, plany budżetu, sprawozdania, przygotowane i adresowane do Prezydenta Miasta Płocka, urzędów, jednostek równorzędnych, kontrahentów itp. podpisuje Dyrektor, po zaparafowaniu przez pracownika, który opracował dokument przedłożony do podpisu. Parafy umieszcza się na kopii dokumentu pozostającego w aktach Galerii w lewym rogu.

2. Dyrektor podpisuje zarządzenia, okólniki i inne dokumenty o charakterze normatywnym, a w razie jego nieobecności podpisuje osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

3. Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania pism o charakterze informacyjnym wychodzących z Galerii na zewnątrz.

     § 5.

 1. Do składania w imieniu Galerii oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Dyrektora przy kontrasygnacie Głównego Księgowego.

2. Dokumenty finansowe, w tym również dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

3. Podpisy, o których mowa w ust. 2, powinny być zgodne ze wzorami podpisów złożonymi w banku finansującym.

4. Dokumenty obrotu materiałowego podpisują osoby uprawnione do zatwierdzania tych dokumentów.

 

Rozdział III.

Wewnętrzna struktura organizacyjna

     § 6.

 W skład wewnętrznej struktury Galerii wchodzą:

1.    Dyrektor;

2.    Główny Księgowy, któremu podlega:

1)   specjalista ds. administracyjno-finansowych,

3.    Dział Realizacji Wystaw i Edukacji, w skład którego wchodzą:

1)   Zespół ds. działalności podstawowej, w skład którego wchodzą:

a)    specjalista ds. organizacji wystaw i działalności wydawniczej,

b)    specjalista ds. organizacji wystaw i edukacji plastycznej,

c)    specjalista ds. organizacji wystaw i edukacji artystycznej,

2)   Zespół gospodarczo-organizacyjny: w skład którego wchodzą:

a)    specjalista ds. technicznych,

b)    specjalista ds. technicznych i gospodarczych,

c)    opiekun ekspozycji,

d)    pracownik gospodarczy;

4.    Specjalista ds. marketingu;

5.    Specjalista ds. obsługi sekretariatu.

     § 7.

 1.    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

a)    Główny księgowy,

b)    Kierownik Działu Realizacji Wystaw i Edukacji,

c)    Specjalista ds. marketingu,

d)    Specjalista ds. obsługi sekretariatu.

2.    Kierownikowi Działu Realizacji Wystaw i Edukacji podlegają bezpośrednio:

1)   Zespół ds. działalności podstawowej,

2)   Zespół gospodarczo-organizacyjny.

3.    Graficzny schemat organizacyjny Galerii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV.

Zakres działalności i odpowiedzialności

 

     § 8.

1.    Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Galerii i sprawuje ogólne kierownictwo oraz nadzór nad Galerią. Dyrektor kieruje całokształtem prac Galerii pod względem merytorycznym, organizacyjnym i administracyjnym.

2.    W szczególności do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Galerii, nie zastrzeżonych do decyzji innych organów;

2)   reprezentowanie Galerii na zewnątrz;

3)   nadzór merytoryczny nad opracowaniem programów działalności Galerii,
zapewniających optymalne i racjonalne wykorzystanie środków;

4)   nadzór organizacyjny nad realizacją planów Galerii, merytorycznych, artystycznych itp.;

5)   przedkładanie jednostkom zwierzchnim do zatwierdzania planów działalności;

6)   racjonalne i celowe wydatkowanie środków w ramach zatwierdzonego budżetu Galerii;

7)   przyjmowanie na rzecz Galerii zapisów, darowizn oraz przekazywanie depozytów;

8)   zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

9)   wykonywanie wszelkich czynności prawnych pracodawcy wobec pracowników Galerii zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) przyjmowanie skarg i wniosków w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

1)   sporządzanie i realizację planów merytoryczno-finansowych;

2)   właściwą organizację pracy w Galerii;

3)   właściwą gospodarkę środkami będącymi w dyspozycji Galerii;

4)   zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom;

5)   przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż. oraz przepisów           o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej;

6)   przestrzeganie przepisów RODO;

7)   zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz ogólny nadzór nad skutecznością tego systemu, jak również prawidłowe wykorzystanie ustaleń i wniosków z kontroli zewnętrznych.

      § 9.

 1.    Do obowiązków Głównego Księgowego należy m.in.:

1) odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie dokumentów finansowych i ich obieg;

2)   zapewnienie prawidłowej działalności finansowej Galerii;

3) prowadzenie rachunkowości Galerii zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) sprawowanie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych, dekretacji i ich księgowania;

5)  opracowywanie i realizacja planów finansowych Galerii;

6) analizowanie zgodności zapisów obrotów i sald w systemach teleinformatycznych;

7)   sporządzanie sprawozdań finansowych;

8) analizowanie całokształtu gospodarki finansowej Galerii oraz zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania;

9)   kontrasygnowanie umów mogących spowodować powstanie zobowiązań  finansowych;

10) współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta Płocka w sprawach związanych z gospodarką finansową Galerii;

11) prowadzenie czynności związanych z wynagrodzeniem pracowników, gospodarka funduszem wynagrodzeń; nadzór nad dokumentacją kadrowo płacową;

12) sprawdzanie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych;

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych.

14) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

2.    Do obowiązków  Specjalisty ds. administracyjno-finansowych należy m. in.:

1) prowadzenie dokumentacji  związanej z prowadzeniem spraw administracji nieruchomością (tj. umowa najmu, protokóły przekazania, dokumentacja budynku – projekty budowlane, umowy z mediami – energia, wodociągi, telefony, Internet, itp.);

2) prowadzenie dokumentacji aktów normatywnych Galerii ( w szczególności: Statut, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy: organizacyjny, wynagradzania, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, itd.);

3) prowadzenie dokumentacji kontrolnej (teczki protokołów pokontrolnych, książka kontroli i inne);

4)   prowadzenie dokumentacji ZFŚS (regulaminy, aneksy, wnioski);

5)  prowadzenie dokumentacji ISBN – w szczególności: przydziały numerów, obsługa egzemplarzy obowiązkowych, sprawozdanie roczne;

6) prowadzenie dokumentacji BHP w szczególności: terminowości szkoleń, terminowości badań lekarskich, przydziałów środków ochrony osobistej;

7)   prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, oraz rekrutacji –  w szczególności: teczek osobowych, systemu ewidencji czasu pracy – kwartalnej, rocznej, wyjść w godzinach służbowych, grafiki godzin pracy, ewidencji urlopów, ewidencji absencji;

8) prowadzenie dokumentacji leczniczej i medycyny pracy (umowy, aneksy, listy objętych ubezpieczeniem;

9) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych – logistyka zlecenia, polecenie wyjazdu itp.;

10) prowadzenie dokumentacji związanej z umowami (zlecenia, o dzieło), których stroną jest pracodawca;

11) prowadzenie dokumentacji majątkowej, w tym nadzór nad majątkiem Galerii, w tym prowadzenie kartoteki ilościowo-wartościowej magazynu administracyjnego, uzgadnianie stanu z kartoteką ilościową ( sporządzanie komisyjnych dowodów zniszczenia, zużycia, inwentaryzacja roczna, zdawczo-odbiorcza), prowadzenie dokumentacji księgozbioru, wyposażenia, dzieł sztuki;

12) prowadzenie dokumentacji Galerii administracyjno-finansowej (bieżące księgowanie dokumentów finansowych) i jej dekretowanie oraz sprawowanie nadzoru nad nią;

13) prowadzenie kasy Galerii i sporządzanie całości dokumentów związanych z kasą;

14) prowadzenie książki inwentarzowej przedmiotów nietrwałych i dzieł sztuki;

15) sporządzanie dowodów RWPNU;

16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rodzinnymi, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń osobowych i majątkowych (ZUS, US,  PZU, GUS i UMP )   itp.;

17) prowadzenie ewidencji rozliczeń biletów wstępu na wystawy;

18) sporządzanie przelewów;

19) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania i kontroli;

20) rozliczanie biletów OKF;

21) sprawowanie nadzoru nad powierzoną gotówką, biletami i drukami ścisłego zarachowania;

22) prowadzenie sprzedaży komisowej w Galerii;

23) rozliczanie wszelkich należności i wypłat Galerii, podliczanie kont finansowych;

24) pobieranie gotówki z banku i przestrzeganie zasad jej zabezpieczania;

25) dokonywanie płatności niegotówkowych;

26) sporządzanie raportów kasowych z wykonywanych czynności i operacji kasowych;

27) sporządzanie list płac pracowników etatowych i niepełnozatrudnionych;

28) nadawanie i odbiór korespondencji;

29) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

30) prowadzenie archiwum zakładowego i koordynacja czynności kancelaryjno-archiwalnych (klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem teczek, porządkowanie akt, profilaktyka i konserwacja akt, sporządzanie wykazów spisów zdawczo-odbiorczych i dokumentacji różnych kategorii);

31) prowadzenie ewidencji w archiwum zakładowym;

32) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego;

33) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania;

34) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności archiwum zakładowego;

35) przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do Archiwum Państwowego z obowiązującymi terminami;

36) przygotowywanie projektów pism, instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów dotyczących archiwum zakładowego;

37) współpraca z komórkami organizacyjnymi w przedmiocie postępowania             z wszelką dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum;

38) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

 

     § 10.

 

1.    Do zadań Działu Realizacji Wystaw i Edukacji, zwanego dalej „DRWiE, należy:

1)   organizowanie wystaw obejmujących całokształt współczesnych dziedzin sztuki;

2) promocja współczesnej twórczości artystycznej, krajowej i zagranicznej,          a szczególnie lokalnego środowiska płockiego;

3)   rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań artystycznych oraz edukacja              i wychowanie przez sztukę;

4)   organizacja działalności wydawniczej związanej z upowszechnianiem współczesnych dziedzin sztuk;

5)   współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą, a szczególnie                 z lokalnym środowiskiem artystycznym, w celu prezentowania wartościowych dokonań w zakresie wszystkich rodzajów i form plastycznych.

2.    DRWiE realizuje:

1)   plan wystawienniczy w zakresie całkowitego opracowania merytorycznego poszczególnych ekspozycji w siedzibie Galerii i poza nią;

2)   działalność oświatową związaną z edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3)   gromadzenie zbiorów dzieł sztuki realizując ich zakupy oraz sprawuje opiekę nad magazynowaniem zbiorów prowadząc ich rejestr;

4)   realizację zadań wystawienniczych, oświatowych i wydawniczych Galerii;

5)   kontakty z mediami oraz innymi galeriami;

6)   promocję Galerii przy współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami kulturalnymi twórcami sztuki;

7)   przygotowanie techniczne i montaż poszczególnych wystaw oraz ich wernisaży; prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i transportem wystaw w kraju oraz poza jego granicami;

8)   przyjmowanie prac od plastyków na wystawy organizowane w salonach             i innych miejscach w Galerii oraz poza nią;

9)   koordynację prac związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw (w tym także utrzymanie czystości i prac porządkowych) w siedzibie Galerii (budynku wystawowym oraz jego otoczeniu);

10) prowadzenie bezpośredniej opieki na eksponatami w czasie trwania wystaw.

3.    Do zadań kierownika DRWiE w szczególności należy:

1)   realizacja wystaw polskich, zagranicznych, autorskich lub zleconych przez dyrektora (organizowanie – sporządzanie umów i protokołów zdawczo-odbiorczych wystaw, aranżowanie, nadzór, koordynacja):

2)   współpraca z dyrektorem podczas planowania działalności merytorycznej Galerii;

3)   opieka i nadzór plastyczny nad ekspozycją przez cały czas trwania wystawy,   w tym przygotowanie graficzne publikacji i druków towarzyszących wystawom organizowanych w Galerii i poza nią;

4)   nadzór nad pracownikami  DRWiE oraz całością spraw organizacyjnych              i technicznych związanych z terminowym przygotowaniem i ekspozycją wystaw;

5)   nadzór i opieka nad magazynem obrazów i grafik, prowadzenie kartoteki magazynu dzieł sztuki (archiwizacja, przygotowanie dzieł do wystaw, wypożyczenie);

6)   nadzór i odpowiedzialność za realizowanie celów i zadań działu ujętych w regulaminie organizacyjnym poprzez organizacje pracy pracowników działu zabezpieczając sprawne i terminowe wykonywanie programu merytorycznego Galerii;

7) nadzór nad  terminowym przebiegiem wystaw i innych działań edukacyjno-artystycznych w Galerii i poza nią;

8) odpowiedzialność za należyte wypełnianie obowiązków przez pracowników DRWiE;

9) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją wystaw, planów, sprawozdań i organizacji wystaw, i innych działań Galerii, w tym przygotowanie corocznej oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a następnie przedłożenie jej dyrektorowi do akceptacji;

10) planowanie, organizowanie, nadzór nad przebiegiem zajęć, spotkań, warsztatów i innych wydarzeń edukacyjno-artystycznych organizowanych przez Galerię w siedzibie i poza;

11) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach pracowniczych kar i nagród  w stosunku do pracowników działu, w porozumieniu z dyrektorem Galerii;

12) terminowe przedkładanie dyrektorowi Galerii planów i sprawozdań do podpisu;

13) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

      § 11.

 1.    1. Do zadań specjalisty organizacji wystaw i działalności wydawniczej             w szczególności należy:

1) organizacja i opracowywanie merytoryczne wystaw (przygotowywanie materiałów od strony graficznej do wydawnictw związanych               z upowszechnianiem sztuki oraz do wystaw organizowanych w galerii i poza nią);

2) organizacja i opracowywanie merytoryczne wystaw (przygotowywanie materiałów od strony graficznej do wydawnictw związanych z upowszechnianiem sztuki oraz do wystaw organizowanych w galerii  i poza nią);

3) obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych wykorzystywanych przy opracowywaniu druków towarzyszących działalności ekspozycyjnej, edukacyjnej i   reklamowej oraz zajęć edukacyjnych ( katalogi, foldery, zaproszenia, plakaty i inne);

4) opracowywanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Galerii w zakresie składu komputerowego;

5)   pomoc przy montażu i demontażu wystaw;

6)   dokumentacja fotograficzna wernisaży i innych spotkań w Galerii, a następnie ich archiwizacja na nośnikach cyfrowych, a także archiwizacja materiałów tekstowych i  graficznych na w/w nośnikach dotyczących działalności Galerii;

7)   pełnienie dyżurów na ekspozycji;

8)   aktualizacja strony internetowej Galerii w zakładce: Wydawnictwa;

9) tworzenie reklamy zewnętrznej na planszach i słupach ogłoszeniowych oraz ich obsługa - wyklejanie;

10) organizowanie i prowadzenie warsztatów;

11) przygotowanie i obsługa sprzętu komputerowego do działań multimedialnych w Galerii;

12) odpowiedzialność za prowadzenie zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

13) bieżąca współpraca z drukarniami w zakresie bezpośredniej realizacji wystaw;

14) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez Dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. 

2.  2. Do zadań Specjalisty organizacji wystaw i edukacji plastycznej w szczególności należy:

1)   prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej wystaw czasowych;

2) organizacja i opracowywanie merytoryczne wystaw, wydarzeń towarzyszących wystawom;

3)   przygotowywanie i prowadzenie lekcji na  ekspozycji, warsztatów plastycznych oraz innych działań towarzyszących wystawom w Galerii i poza nią;

4)   oprowadzanie osób zwiedzających wystawę i korespondencja ze szkołami         i mediami;

5)   autorska realizacja programu edukacyjnego Galerii (dzieci, młodzież, dorośli);

6)   nawiązywanie kontaktów artystycznych;

7)   współpraca przy realizacji wydawnictw Galerii;

8)  stała współpraca z innymi samodzielnymi pracownikami Galerii w zakresie zadań statutowych;

9) prowadzenie i obsługa kont Galerii na internetowych portalach społecznościowych;

10) bieżąca współpraca ze specjalistą ds technicznych w zakresie bezpośredniej realizacji wystaw oraz programu edukacyjnego;

11) udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych, informacji prasowych i prezentacji do wystaw i na potrzeby Galerii i poza nią;

12) przygotowywanie materiałów tekstowych do wydawnictw upowszechniających współczesne sztuki oraz do wystaw;

13) przygotowywanie regulaminów konkursów i scenariuszy działań plastycznych oraz ich prowadzenie (w tym archiwizacja), a także przygotowywanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych i prezentacji do wystaw i innych działań Galerii i poza nią;

14) prowadzenie archiwum katalogów wystaw i innych wydawnictw związanych z ekspozycjami organizowanymi przez Galerię;

15) prowadzenie akcji oświatowej w szkołach i instytucjach kultury w zakresie upowszechniania plastyki;

16) planowanie i prowadzenie działań artystycznych (opracowywanie kosztorysów działań plastycznych wraz z opieką merytoryczną);

17) opieka merytoryczna nad wernisażem, konferencjami prasowymi i spotkaniami autorskimi organizowanymi przez Galerię;

18) montaż i demontaż wystaw w salonach Galerii i poza. W kraju i za granicami;

19) dbałość o porządek w budynku  i na przyległym terenie;

20) dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

21) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

22) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez Dyrektora,  zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

3.   3. Do zadań Specjalisty organizacji wystaw i edukacji artystycznej w szczególności należy:

1)   organizacja i opracowywanie merytoryczne wystaw w Galerii i poza nią, przy ścisłym   współdziałaniu z Dyrektorem;

2) odpowiedzialność za działalność merytoryczną w zakresie planowania  i organizowania pracy i kontaktów z artystami i instytucjami;

3)  przygotowywanie regulaminów konkursów i scenariuszy działań i inicjatyw  z zakresu   upowszechniania sztuki;

4)   przygotowanie i prowadzenie lekcji i zajęć na ekspozycji dla szkół, a także warsztatów artystycznych. Oprowadzania osób zwiedzających wystawę  i korespondencja ze szkołami i mediami;

5)   pełnienie dyżurów na ekspozycji;

6)  prowadzenie akcji oświatowej w szkołach i instytucjach kultury w zakresie   upowszechniania sztuki;

7)  współpraca ze szkołami różnego szczebla w zakresie działalności oświatowej poprzez np.  sondaże, wywiady, ankiety;

8)   bieżąca opieka i obsługa biblioteki Galerii;

9)   terminowe sporządzanie okresowych planów pracy i sprawozdań z działalności merytorycznej Galerii (sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne oraz GUS);

10) przygotowanie i prowadzenie lekcji i zajęć na ekspozycji dla szkół, a także oprowadzania osób zwiedzających wystawę i korespondencja ze szkołami i mediami;

11) odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji celowości wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

12) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

4.    Do zadań Specjalisty ds. technicznych i gospodarczych w szczególności należy:

1)   montaż i demontaż wystaw w salonie własnym Galerii, poza salonem w kraju     i za granicami;

2)   sprawdzanie zgodności eksponatów z ich ewidencją w protokołach zdawczo-odbiorczych;

3) wykonywanie prac porządkowych na salach wystawowych oraz dbałość o porządek wokół budynku Galerii i na przyległym terenie;

4) prowadzenie prac związanych z montażem i demontażem wystaw oraz realizację wystaw w Galerii i poza nią;

5) przygotowanie i oprawa prac (dzieł sztuki), obiektów na wystawy,       ze szczególną dbałością i ich bezpieczeństwem;

6) prowadzenie prac związanych z transportem wystaw (odbiór eksponatów i opieka nad nimi podczas transportu), konwojowanie wystaw,  praca przy rozładunku i załadunku wystaw;

7)   nadzór i opieka nad ekspozycją i bieżące poprawki;

8)  nadzór nad wyposażeniem do montowania wystaw i powierzonym sprzętem technicznym;

9)   dokonywanie niezbędnych zakupów na polecenie przełożonych;

10) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

11) pełnienie obowiązków gońca;

12) wykonywanie prac związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i zasad ochrony p.poż.;

13) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem oraz zleconych przez Dyrektora.

5.   5. Do zadań specjalisty ds. technicznych w szczególności należy:

1) montaż i demontaż wystaw w salonie własnym Galerii, poza salonem w kraju      i za granicami;

2) wykonywanie prac i zadań związanych z transportem wystaw, w tym logistyka transportu, odbiór eksponatów i opieka nad nimi podczas transportu, sprawdzanie zgodności eksponatów z ich ewidencją w protokołach zdawczo-odbiorczych wystaw;

3)   praca przy rozładunku i załadunku wystaw;

4)   nadzór i opieka  nad ekspozycją i bieżące poprawki;

5) dokonywanie niezbędnych zakupów na polecenie przełożonych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

6) intendentura obiektu, bieżące przeglądy stanu technicznego budynku;

7)  wykonywanie prac i czynności związanych z opieką techniczną budynku;

8)   dbałość o porządek wokół budynku Galerii i na przyległym terenie;

9) przygotowanie i koordynacja techniczna, audiowizualna i akustyczna  (przygotowanie i obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego) w ramach organizowanych wernisaży wystaw i innych imprez i działań prowadzonych  przez Galerię w siedzibie i poza nią  oraz opieka techniczna nad nimi;

10) dokumentacja audiowizualna wernisaży i innych uroczystych wydarzeń organizowanych przez Galerię i ich archiwizacja;

11) obsługa i nadzór nad sprzętem audiowizualnym w Galerii;

12) aranżacja oświetlenia;

13) nadzór nad wyposażeniem technicznym używanym w Galerii, jego montaż  i demontaż na ekspozycji;

14) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

15) przygotowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw administracji nieruchomością, w szczególności: przeglądy techniczne dźwigu,

16) prowadzenie dokumentacji BHP i p.poż w szczególności: instrukcji p.poż, terminowości przeglądów, ryzyka;

17) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ustawą Prawa Zamówień Publicznych;

18) nadzór i opieka nad systemami bezpieczeństwa w Galerii (w tym między innymi system monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej itp.);

19) wykonywanie prac związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i zasad ochrony p.poż;

20) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zgodnie  z zajmowanym stanowiskiem oraz zleconych przez Dyrektora.

6.    6. Do zadań opiekuna ekspozycji w szczególności należy:

1)   dozór i opieka wystaw prezentowanych w Galerii;

2)   nadzór nad bezpieczeństwem eksponatów;

3) codzienne sprawdzanie stanu jakości i ilości prezentowanych prac przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, oraz natychmiastowe zgłaszanie kierownictwu Galerii wszelkich zauważonych nieprawidłowości w  czasie przeglądu;

4) przygotowywanie i wykonywanie wszelkich prac związanych z prezentacją wystaw w salach Galerii, w szczególności utrzymanie należytej czystości salonów wystawienniczych oraz pomieszczeń biurowych Galerii;

5)   dbanie o prządek w budynku i na przyległym terenie;

6)   przygotowywanie wernisaży wystaw;

7) sprawdzanie ilościowe katalogów i innych wydawnictw przyjmowanych przez Galerię;

8) codzienna systematyczna kontrola stanu zabezpieczeń wykorzystywanych w Galerii, zwłaszcza dokładne zamykanie drzwi i okien po zakończeniu pracy oraz wyłączanie wszelkich  urządzeń elektrycznych, a nadto sprawdzanie wszelkich zamknięć;

9)   pomoc w montażu i demontażu wystaw;

10) nadzór i opieka nad sprzętem mechanicznym i prawidłową jego eksploatacją oraz nadzór nad mieniem znajdującym się w sprzątanych pomieszczeniach;

11) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

12) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zgodnie               z zajmowanym stanowiskiem oraz zleconych przez Dyrektora.

7.    7. Do zadań pracownika gospodarczego w szczególności należy:

1)  utrzymanie czystości w pomieszczeniach i lokalach należących do Galerii;

2) dbałość o rośliny doniczkowe znajdujące się w Galerii oraz roślinność znajdującą się na zewnątrz budynku i na terenie przyległym do Galerii (nadzór i opieka nad otaczającym budynek terenem, dbanie o tereny zielone, odchwaszczanie, podlewanie, kosmetyczne zmiany w nasadzeniach);

3) dbanie o sprzęt ogrodniczy i inny powierzony, niezbędny do wykonywania pracy;

4)   wykonywanie prac porządkowych na terenie przyległym do Galerii (dbanie o estetykę parkingu);

5)   pełnienie obowiązków gońca;

6)   pomoc przy montażu i demontażu wystaw;

7)   współpraca ze służbami komunalnymi;

8) wykonywanie prac porządkowych po wernisażach organizowanych przez Galerię;

9)   dbałość o sprzęt pomocniczy i narzędzia pracy;

10) utrzymywanie porządku na ciągach komunikacyjnych;

11) właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu;

12) pełnienie dyżurów na ekspozycji;

13) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zgodnie                z zajmowanym stanowiskiem oraz zleconych przez dyrektora.

8.    8. Do zadań Specjalisty ds. obsługi sekretariatu należy:

1) organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

2)   prowadzenie sekretariatu Galerii i wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych, między innymi: prowadzenie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji (oraz dedykowanym systemie informatycznym     m-Dok);

3) organizowanie przepływu informacji i dokumentów pomiędzy przełożonym i komórkami organizacyjnymi;

4) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji oraz prowadzenie rozmów telefonicznych dotyczących spraw jednostki;

5) prowadzenie terminarza spotkań, powiadamianie o spotkaniach dyrektora oraz zainteresowanych osób oraz prowadzenie bazy adresowej;

6)   organizowanie podróży służbowych;

7)   archiwizowanie dokumentów sekretariatu na nośnikach cyfrowych;

8)   obsługa sekretarska wszystkich spraw związanych z wykonywaniem czynności służbowych dyrektora Galerii – obsługa interesantów Galerii i osób zaproszonych z zachowaniem należytej higieny i porządku;

9) obsługa edytorska pism bieżących, kancelaryjnych i innych związanych z działalnością Galerii;

10) prowadzenie czynności kancelaryjnych Galerii;

11) opieka nad materiałami i urządzeniami sekretariatu Galerii;

12) protokołowanie posiedzeń komisji działających w Galerii;

13) prenumeraty czasopism;

14) współpraca z dyrektorem w kontakcie z mediami (przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych i innych dotyczących organizowanych w Galerii i poza nią, wystaw i wydarzeń artystyczno-edukacyjnych), każdorazowo przedkładanych do akceptacji Dyrektora;

15) obsługa i aktualizacja strony internetowej Galerii;

16) udział w kreowaniu i realizacji wystaw organizowanych przez Galerię oraz innych wydarzeń edukacyjno-artystycznych (lekcje na ekspozycji, spotkania, warsztaty), a także o charakterze wystawienniczym (targi, giełdy, kiermasze, aukcje);

17) monitoring mediów;

18) udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych i komunikacyjnych Galerii;

19) bieżąca współpraca z pracownikami DRWiE w zakresie bezpośredniej realizacji wystaw oraz programu edukacyjnego;

20) stała współpraca z innymi samodzielnymi pracownikami Galerii w zakresie zadań statutowych;

21) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej w szczególności: obsługa ubezpieczeń osobowych i majątkowych;

22) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zleconych przez dyrektora, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

9.    9. Do zadań specjalisty ds. marketingu w szczególności należy:

1)   realizacja zatwierdzonej przez Dyrektora polityki informacyjnej;

2)   kontakt z mediami, kształtowanie pozytywnego wizerunku Galerii (działania PR);

3)   prowadzenie kampanii reklamowych promocji dotyczących usług i oferty programowej Galerii;

4)   monitoring mediów;

5) udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych i komunikacyjnych Galerii;

6)   udział w prowadzeniu serwisu internetowego Galerii;

7)  wizualizacja pomysłów (przygotowanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych, konkursów, prezentacji itp.);

8) pozyskiwanie sponsorów, współorganizatorów do realizacji zadań statutowych    i gospodarczych;

9) kreowanie i realizacja wydarzeń o charakterze wystawienniczym (targi, giełdy, kiermasze, aukcje itp.);

10) koordynacja działań reklamowych DRWiE;

11) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Galerii, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem oraz zleconych przez Dyrektora.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

      § 12.

1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników oraz Dyrektora, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu, określa Regulamin Pracy Galerii.

2. Pracownicy Galerii wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

3.  Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2018 r.

5. Traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Płockiej Galerii Sztuki w Płocku z dnia 17.02.2012. r.

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 12 kwietnia 2021, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Płocka Galeria Sztuki
  • Nadzór nad treścią: Płocka Galeria Sztuki
  • Ilość wyświetleń: 227
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 kwietnia 2021, godzina 10:29
  • Historia aktualizacji

  • 12 kwietnia 2021, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu