Płocka Galeria Sztuki
ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. organizacji wystaw i edukacji

Nazwa firmy/instytucji: Płocka Galeria Sztuki

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kadry@plockagaleria.pl DW: wasilewska@plockagaleria.pl lub osobiście do biura Płockiej Galerii Sztuki do 3.10.2022 do godziny 15.00.

Galeria zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz niezwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne, niż imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.


Planowany termin zatrudnienia: 14 października 2022 r.

Warunki zatrudnienia: 1/2 etatu.

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas określony.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. organizacji wystaw i edukacji artystycznej
 • list motywacyjny, ze wskazaniem następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie humanistyczne; preferowane kierunki: historia sztuki, pedagogika, kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych i kierunki pokrewne (animacja kultury, edukacja artystyczna),
 • znajomość zasad dydaktyki i metodyki nauczania,
 • kreatywność, umiejętności komunikacyjne,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja pracy,

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie z zakresu edukacji artystycznej/pedagogiki z różnego typu odbiorcami, także z osobami z niepełnosprawnościami, oraz zdolności manualne.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność tworzenia ciekawych i angażujących treści,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu projektów,
 • obowiązkowość i terminowość,

 • dyspozycyjność,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury prowadzących działalność wystawienniczą.

                              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

                              • opracowywanie, przygotowanie i realizacja koncepcji i scenariuszy zajęć edukacyjnych (warsztatów, wykładów, oprowadzania po wystawach) dla wszystkich grup wiekowych, stacjonarnie i on-line,
                              • tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (kart edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, gier edukacyjnych itp.),
                              • współpraca i udział w przygotowywanych przez Dział Realizacji Wystaw i Edukacji PGS wydarzeniach i projektach artystycznych i edukacyjnych,

                              • współpraca ze środowiskiem nauczycieli, szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia (w tym kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi).

                              ·      

                              Pracownikom oferujemy:


                              • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością kontynuacji umowy w formie pracy na czas nieokreślony, w wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu (praca w systemie równoważnym, w niektórych przypadkach popołudniami i w weekendy),
                              • możliwość uczestnictwa w szkoleniach i rozwoju zawodowego,
                              • ciekawą i dynamiczną pracę w zespole,
                              • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
                              • rozpoczęcie pracy 14.10.2022 r.

                              Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

                               

                              Administrator
                              Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
                              Płocka Galeria Sztuki ulica Sienkiewicza 36,

                              Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@plockagaleria.pl

                              Cel i podstawy przetwarzania

                              Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Inne dane wskazane w CV będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. PGS będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

                              Ponadto, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń, a także dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) przez okres wymagany przepisami prawa.

                              Okres przechowywania danych

                              Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego.

                              Odbiorcy danych

                              Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji, uczestniczącym w realizowaniu umów (m.in. podwykonawcom, podmioty świadczącym usługi pocztowe i kurierskie), podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i udostępniającym Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmującym się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczącym w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczącym usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom   lub organom   ścigania, gdy wystąpią   z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

                               

                              Prawa osób, których dane dotyczą

                              Mają Państwo prawo do:

                              1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

                              2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

                              3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                              4) usunięcia danych osobowych;

                              5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);

                              5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                              Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

                               

                              Informacja o wymogu podania danych

                              Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


                              Metryka dokumentu
                              • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 29 maja 2019, godzina 14:04)
                              • Osoba publikująca: Płocka Galeria Sztuki
                              • Nadzór nad treścią: Płocka Galeria Sztuki
                              • Ilość wyświetleń: 2 696 884
                              • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 23 września 2022, godzina 14:42
                              • Historia aktualizacji

                              • 23 września 2022, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
                               23 września 2022, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
                               19 maja 2022, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
                               18 maja 2022, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
                               18 maja 2022, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
                               07 grudnia 2021, godzina 15:10 Aktualizacja dokumentu
                               07 grudnia 2021, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
                               03 lutego 2021, godzina 14:22 Aktualizacja dokumentu
                               02 lutego 2021, godzina 10:48 Aktualizacja dokumentu
                               05 sierpnia 2019, godzina 13:05 Aktualizacja danych
                               29 maja 2019, godzina 14:05 Aktualizacja danych