Statut Płockiej Galerii Sztuki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Płocka Galeria Sztuki, zwana dalej Galerią, działa na podstawie:

       a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

 

c) niniejszego statutu.

2. Galeria jest samodzielną instytucją kultury.

3. Galeria jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

4. Galeria uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

1. Siedzibą Galerii jest miasto Płock.

2. Galeria obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.

3. Galeria może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.

4. Organem założycielskim jest Gmina Miasto Płock, która jest dla Galerii Organizatorem.

Rozdział II

Cel, przedmiot, zakres działania

§ 3

Celem Galerii jest prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności prezentacja, promocja i propagowanie twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i za granicą, edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuk plastycznych.

§ 4

Do podstawowych zadań Galerii należy:

1. Planowanie, organizacja i realizacja wystaw profesjonalnej sztuki współczesnej.

2. Opieka i współpraca z płockim środowiskiem plastycznym.

3. Współpraca i wymiana doświadczeń ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą.

4. Organizacja konkursów, promocji, plenerów plastycznych.

5. Wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem sztuk plastycznych m.in. sztuki współczesnej.

6. Gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia plastycznego Płocka, regionu, Polski.

7. Popularyzowanie wiedzy o sztuce w poszczególnych środowiskach społecznych poprzez działalność oświatową, pośrednictwo metodyczne i akcje bezpośrednie.

8. Dokonywanie zakupu dzieł sztuki plastycznej oraz wydawnictw w celu upowszechniania, gromadzenie zbiorów, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie.

9. Umożliwienie twórcom udziału w różnego rodzaju przeglądach, konkursach,prezentacjach.

10.Popularyzowanie wiedzy o sztuce wśród różnych środowisk społecznych, w tym zagrożonych, poprzez działalnośćoświatową, pośrednictwo metodyczne i akcje bezpośrednie, łączące działania artystyczne z edukacją zdrowotną.

§ 5

Galeria prowadzi sprzedaż prac plastycznych i rękodzieła artystycznego.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6

Galeria samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.

§ 7

1. Galerią kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

3. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Galerii upoważniony jest Dyrektor.

5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy i pracy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.

6. Przełożonym służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.

7. Statut Galerii zatwierdza Rada Miasta Płocka.

8. Organizację wewnętrzną Galerii określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Galerii po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działających w Galerii związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

9. Zasady wynagradzania pracowników Galerii regulują przepisy obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz Regulamin wynagradzania pracowników Galerii zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 8

1. W Galerii może działać Rada Programowa, która jest organem opiniodawczym i doradczym.

2. Radę Programową powołuje Dyrektor.

3. Zadania Rady oraz tryb jej działania określa ustalony przez Dyrektora regulamin.

Rozdział IV

Majątek i finanse

§ 9

Galeria prowadzi działalność na podstawie planu finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 10

1. Galeria samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Galeria może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 11

1. Przychodami Galerii są przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, o której mowa w § 4 oraz z działalności gospodarczej.

2. Galeria może otrzymywać dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskiwać środki z innych źródeł.

3. Przychody z działalności Galerii służą realizacji celów statutowych.

4. Organizator przekazuje Galerii środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów.

5. Galeria prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.

6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Galerii jest Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12

Wszelkie zmiany w Statucie są dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

§ 13

1. Galeria używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Galeria może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Galerii w pełnym brzmieniu. 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 19 października 2004, godzina 12:01)
 • Osoba publikująca: Płocka Galeria Sztuki
 • Nadzór nad treścią: Płocka Galeria Sztuki
 • Ilość wyświetleń: 2 696 002
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 27 czerwca 2017, godzina 14:20
 • Historia aktualizacji

 • 27 czerwca 2017, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  07 października 2011, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2011, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  19 marca 2007, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  19 marca 2007, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  16 lutego 2006, godzina 13:51 Aktualizacja danych